Nhận định về GIL, CTG, TCB & LPB

Mình đang nắm giữ LPB: 9.3k, CTG: 22.150k và TCB: 24k và chờ mua GIL: 16.650 mô hình 2 đáy và nắm giữ khoảng 3 năm thì có ổn với các mức giá trên và những vùng mục tiêu giá cần xem xét.

Cảm ơn Tô Triều và mn.