Nhận định về dầu trong tuần đi a?

nhận định về usoil đi a ?